ABDULLAH TAHA İMAMOĞLU HOCAMIZIN KİTABI YAYIMLANDI

Editörlüğünü Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu'nun yaptığı, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Öztürk ve Doç. Dr. Nurullah Koltaş'ın bölüm olarak katkı sundukları kitap yayımlanmıştır. Hocalarımızı tebrik ediyoruz. 

Sultan I. Abdülmecid döneminde Edirne müftülüğü yapan Mehmed Fevzi Efendi’nin üç risalesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan eserde ilk risale Hakikatü’l-Hürriyye adını taşımaktadır. Osmanlı Devleti’nin modernleşme sürecinde artan hürriyet ve özgürlük taleplerinin dini sonuçlarının ele alındığı risalede bu dönemdeki insanlar ve onların tavırları altı kategoride ele alınmakta ve halkın içine düştüğü ahlaki yozlaşmaya dikkat çekilmektedir. İkinci risale ise el-Feyzü’l-Câri fî Ta’rîfi’1-Beyzâvî ve’l-Buhârî isimli eserin neşridir. Medrese müfredatında takip edilen Kadı Beyzavî’nin tefsirini ve Buhâri’nin hadis eserini müelliflerinin de biyografilerini ele almak suretiyle tanıtan bu risale medrese eğitimine yeni başlayan öğrenciler için kaleme alınmıştır. Üçüncü risale ise Aynü’l-Hakika fî Rabıtati’t-Tarika isimli eserdir. Bazı cahil insanların rabıta meselesi yüzünden tarikat mensuplarını küfürle itham etmesi üzerine yazılmış reddiye türündeki bu eserde Naksibendî-Hâlidî müntesibi olan Mehmed Fevzi Efendi rabıtayı ayet ve hadislerle delillendirmektedir. 

Resim
Bu içerik 29.06.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 969 kez okundu.