Hazırlık Sınıfı Sınav Yönergesi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI
EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülen Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Programının amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığınca yürütülen zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Programının yönetim, planlama, uygulama ve değerlendirme esaslarını kapsar.
 
Dayanak
Madde 3-Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1. fıkrası, 14’üncü ve 49’uncu maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Trakya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanmaktadır.
 
Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen;
a) Yönerge: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesini,
b) Yabancı Dil: Arapçayı,
c) Üniversite: Trakya Üniversitesini,
ç) Fakülte: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,
d) Fakülte Kurulu: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunu,
e) Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu,
f) Anabilim Dalı Başkanlığı: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanlığını,
g) Hazırlık Sınıfı: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfını
ğ) Öğrenci: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim görme hakkı kazanmış gerçek kişileri,
h) YSBS: Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavını,
i) OAS: Ortak Ara Sınavını,
j) OASN: Ortak Ara Sınav Notunu,
k) KSS: Kur Sonu Sınavını,
l) KSSN: Kur Sonu Sınavı Notunu,
m) KSBN: Kur Sonu Başarı Notunu,
n) YSS: Yıl Sonu Sınavını,
o) YSSN: Yıl Sonu Sınav Notunu,
ö) YSBN: Yıl Sonu Başarı Notunu
p) DİEP: Ders İçi Etkinlik Puanını,
r) DDEP: Ders Dışı Etkinlik Puanını,
s) DDP: Derse Devam Puanını ifade eder.
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar
Kayıt İşlemleri
Madde 5-(1)Hazırlık Sınıfı öğrencileri, akademik takvimde belirtilen ve ilan edilen tarihlerde, kayıtlarını yaptırmak ve yenilemek zorundadır. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, yaptıkları gerekçeli başvurunun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi durumunda belirlenen süre içinde kayıt yenileyebilir. Kayıt tarihine kadar geçen süre devamsızlıktan sayılır.
(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, kayıt yaptırmak ve yenilemek için belirlenen öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ilgili hesaba yatırmak zorundadır.
Arapça Dil Öğretiminin Amacı
Madde 6-Hazırlık Sınıfının amacı, öğrencilere ilahiyat lisans programının öngördüğü yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, metinleri Türkçe’ye çevirebilme, İslam İlahiyatı ile ilgili temel kaynakları okuyup anlayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini yeterince anlatabilme, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan dil iletişimini sağlayabilme, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yabancı dilde izleyebilme becerisini kazandırmaktır.
 
Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü
Madde 7-Hazırlık Sınıfı ile ilgili bütün işleri koordine etmek üzere Dekanın önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından 1 (bir) yıl süreyle bir koordinatör ve en fazla 2 (iki) koordinatör yardımcısı atanabilir.
 
Program Geliştirme Komisyonu
Madde 8-Hazırlık Sınıfındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak, Arapça eğitim-öğretim programı ile ilgili temel ve ek materyalleri belirlemek, geliştirmek, materyal arşivi oluşturmak ve bu yönergede belirtilen diğer görevleri yerine getirmek üzere Dekan tarafından 1 (bir) yıl süreyle biri başkan olmak üzere en az üç öğretim elemanından oluşan “Program Geliştirme Komisyonu” kurulur.
 
Sınav Komisyonu
Madde 9-Hazırlık Sınıfında gerekli sınavların türü ve şekli ile nota yansıma oranlarını belirlemek, sorularını hazırlayıp uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek üzere Dekan tarafından biri başkan olmak üzere en az üç öğretim elemanından oluşan bir “Sınav Komisyonu” teşkil edilerek 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilir.
 
Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı (YSBS)
Madde 10-(1) İlahiyat Fakültesi Dekanlığınca öğrencilerin Arapça dilbilgisi ve becerisi yeterliliğini belirlemek amacıyla Hazırlık Sınıfı müfredatı esas alınarak eğitim-öğretim yılı başında en az bir defa Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı (YSBS) yapılır. Ayrıca Yönetim Kurulu kararıyla bahar yarıyılı başında ikinci bir YSBS de yapılabilir. Sınavın tarihi, yeri ve şekli Yönetim Kurulunca belirlenir; bu sınav mazeret nedeniyle tekrarlanmaz.
(2) YSBS, Yönetim Kurulu kararıyla tek aşamalı ve yazılı yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak da yapılabilir. Yapılan sınav tek aşamalı ise 100 üzerinden en az 70 puan alan; iki aşamalı ise yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü sınav puanının % 40’ının toplamı en az 70 olan öğrenci başarılı/yeterli sayılır. YSBS’nin lisans programı genel başarı notuna herhangi bir etkisi yoktur.
(3) YSBS’ye hazırlık sınıfına yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile önceki yıllarda hazırlık sınıfında başarısız olan veya kayıt donduran öğrenciler girebilir.
(4) Yönetim Kurulu kararı ile bahar yarıyılı başında yapılacak olan YSBS’ye, güz yarıyılında %20’lik devamsızlık sınırını aşmamış ve ilk iki kura ait Kur Sonu Başarı Notlarının (KSBN) ortalaması en az 90 olan öğrenciler ile önceki yıllarda hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler girebilir.
(5) Ek kontenjanla gelen öğrenciler için YSBS, kayıt işleminin bitimini izleyen on iş günü içinde yapılır. Sınavda başarılı olan öğrenciler lisans programına kaydedilir. Ayrıca;
a) Arapçanın ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarının en az son üç yılında eğitim görüp mezun olanlar,
b) Yurt dışında veya yurt içinde Arapça hazırlık sınıfı olan başka bir yükseköğretim kurumunun hazırlık sınıfında başarılı olduktan sonra Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yatay geçiş yapan öğrenciler,
c) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) eş değer sayılan Arapça sınavlardan son üç yılı içinde 70 ve üzeri/dengi puan alanların süresi içinde başarı belgelerini getirdikleri takdirde lisans programına kayıtları yapılır.
 
Derse Devam Zorunluluğu
Madde 11-(1) Hazırlık sınıfında derse devam zorunludur. Yıllık toplam ders saatinin % 20’sini aşan oranda devamsızlık yapan öğrenciler başarısız sayılır. Derslere girmeyen veya dersin akışını olumsuz etkileyecek biçimde geç gelen öğrenciler, o derse girmemiş sayılır. Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda devamsızlık yahut sınav puanı dolayısıyla başarılı olamayan öğrenci, dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yapılan Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavlarının (YSBS) birinden veya Yıl Sonu Sınavından (YSS) en az 70 puan aldığı takdirde başarılı sayılır ve girmeye hak kazandığı lisans öğretim programına devam edebilir.
 
(2) Rektörlükçe onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan ve mazeretini devlet veya üniversite hastanelerinde en az üç uzman hekim tarafından düzenlenip başhekimlikçe onaylanan ya da hastanede yattığını gösterir rapor ile belgelendiren öğrenciler katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar.
 
Eğitim-Öğretim
Madde 12-(1) Hazırlık sınıfında, haftada en az 26 kredi/saatlik program uygulanır.
(2) Hazırlık sınıfı şubeleri en çok 25 öğrenciden oluşur ve öğrencilerin şubelere dağılımı KSBN esas alınarak yapılabilir.
(3) Hazırlık sınıfı müfredatı ve ders programı, Program Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanıp Fakülte Kurulunca karara bağlanır.
(4) Program Geliştirme Komisyonu müfredatın ve ders programının hazırlanması ve geliştirilmesini, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesini, ilgili kurumlarla işbirliği yapılmasını, hazırlık sınıfına ders veren öğretim elemanlarının istişare, gözden geçirme ve çalışma toplantıları yapmasını sağlamak ve bu konularda hazırladığı raporu eğitim-öğretim yılı sonunda Dekanlığa sunmakla yükümlüdür.
(5) Program Geliştirme Komisyonunun teklifi ve Fakülte Kurulu ve Üniversite Senatosunun kararı ile mevcut dersler değiştirilebilir, yeni dersler eklenebilir veya çıkarılabilir. Derslerin işleyişinde her türlü teknik araç ve gereçten yararlanılır.
(6) Program Geliştirme Komisyonu, eğitim-öğretimin bütün şubelerde aynı seviyede ve müfredata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar.
(7) Hazırlık sınıfı derslerine kayıtlı öğrenciler dışında hiç kimse dinleyici veya konuk öğrenci olarak kabul edilmez.
 
 
 
Sınavlar ve Başarı Notu
Madde 13-(1) Hazırlık sınıfı programı, her biri 9 (dokuz) haftalık toplam 4 (dört) kur şeklinde uygulanır. I. ve II. kur güz yarıyılını, III. ve IV. kur ise bahar yarıyılını oluşturur.
(2) Her bir kur süresi içinde en az biri şubeler arasında Ortak Ara Sınav (OAS) olmak üzere gereği kadar sınav yapılır.
(3) Her kurun 9. haftasında Kur Sonu Sınavı (KSS) yapılır ve KSS haftasında ders yapılmaz.
(4) KSBN, Kur Sonu Sınavı Notunun (KSSN) % 50’si, Ortak Ara Sınav Notunun (OASN) (birden fazla OAS yapılmış ise bunların ortalamasının) % 25’i ile Ders İçi Etkinlik Puanının (DİEP) % 10’u, fakültede düzenlenen Ders Dışı Etkinliklere Katılım Puanının (DDEP) % 10’u ve Derse Devam Puanının (DDP) % 5’inin toplamından oluşur.
(5) IV. Kurun 9. haftasını izleyen iki hafta içinde hazırlık sınıfı müfredatının tümünü kapsayacak şekilde Yıl Sonu Sınavı (YSS) yapılır; devam şartını sağlamayan öğrenciler bu sınava alınmaz.
 (6) Yıl Sonu Başarı Notu (YSBN), Kur Sonu Başarı Notları ortalamasının % 60’ı ile YSBN’in % 40’ının toplamından oluşur. YSBN 70 ve üzeri olan öğrenciler hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılır.
(7) Öğrencinin; sınava katılmasını engelleyecek bir hastalığının bulunması halinde, ameliyat geçirdiğine, hastaneye yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir rahatsızlığının bulunduğuna ilişkin belgeyi, en az 3 (üç) günü geçmeyen sağlık raporu gerektiren hastalıklarda ilgili hastane başhekimliği onaylı raporunu, 21 (yirmi bir) gün ve aşan süreli raporu gerektiren hastalıklarda ilgili hastanenin sağlık kurulu raporunu veya sınavlara katılmama gerekçesini mazeretinin bitimini izleyen 7 (yedi) gün içinde Dekanlığa sunması gerekir. Mazeretinin Yönetim Kurulu’nca kabul edilmesi durumunda sınavlara katılamayan öğrenciye mazeret sınavı açılır.
 
(8) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Dekanlığa dilekçeyle başvurarak maddi hata yönünden sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraza konu sınav kâğıdı Dekanlıkça oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından beş iş günü içerisinde incelenerek sonuç yazılı ve gerekçeli olarak dekanlığa bildirilir.
 
Hazırlık Sınıfının Süresi ve Başarının-Başarısızlığın Sonucu
Madde 14-(1) Hazırlık sınıfı programının süresi, öğrencilerin kayıt oldukları lisans programının eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
(2) Hazırlık sınıfının sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yapılan Yeterlilik Ve Seviye Belirleme Sınavlarının (YSBS) birinden veya devam eden öğrencinin Yıl Sonu Sınavından (YSS9 en az 70 puan aldığı takdirde başarılı sayılır ve kayıt yaptırdığı lisans öğretim programına devam edebilir.
(3) Hazırlık programa kayıt yaptıran öğrencinin ikinci yarıyıl sonuna kadar yapılan yabancı dil sınavlarından başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir. Bu hükümler, yabancı dille yapılan ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.
 
Kayıt Dondurma
Madde 15-Hazırlık sınıfında yıl tekrarını gerektirecek kayıt dondurma talepleri, Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Hazırlık sınıfı bir akademik yılı kapsadığından bir yarıyıllık kayıt dondurma işlemi yapılmaz.
 
Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Madde 16-Türkçe yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu öğrenci adayları, eğitimin Arapça verilmesi dolayısıyla hazırlık sınıfına devam edebilir; ancak hazırlık eğitiminde başarılı olsalar bile lisans programına geçebilmeleri için Türkçe yeterlilik belgesi almaları ön şarttır.
 
Nakil Yoluyla Gelen öğrenciler
Madde 17- Yükseköğretim Kurumlarında “Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Fakültemize kabul edilen öğrenciler kayıtlarını yaptırdıkları tarih itibarıyla devam etmekte olan kura tabi olur ve diğer öğrencilerle aynı sorumlulukları taşır. Kayıtlarını yaptırdıkları sırada tamamlanmış olan her bir kur için ayrı ayrı olmak üzere, kayıtlarını takip eden 10 (on) iş günü içerisinde sınav komisyonunca sınava tabi tutulur. Her bir kur için aldıkları puan, o kurun KSBN olarak kabul edilir. Eğer öğrencinin önceki fakültesinde kur sistemi uygulanıyorsa tamamladığı kura ait notunu belgeleyen öğrenci sınava tabi tutulmaz ve YSBN bu not esas alınarak hesaplanır.
 
Yaz Okulu
Madde 18-Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencileri, daha sonra yapılacak olan YSBS’ye hazırlamak amacıyla Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla hazırlık sınıfı yaz okulu programı açılabilir ve bu program Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi hükümleri doğrultusunda uygulanır.
 
İlişik Kesme
Madde 19-Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki ilgili madde hükümleri uygulanır. İlişik kesme Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
 
Yönergede Yer Almayan Hükümler
Madde 20-Bu yönergede yer almayan hususlarda Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Uygulama sırasında doğabilecek problemleri çözmede Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
Yürürlük
Madde 21-Bu yönerge Trakya Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle önceki yönerge hükümsüz kalır.
 
Yürütme
Madde 22-Bu Yönerge hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
Bu içerik 22.10.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 18822 kez okundu.