HOCALARIMIZIN HAZIRLADIKLARI RÂZÎ’NİN MEÂLİM’İNİN TAHKİKLİ METNİ VE TERCÜMESİ YAZMA ESERLER KURUMU TARAFINDAN YAYINLANDI

Fahreddin Râzî’nin Me‘âlimu Usûli’d-Dîn adlı eseri, Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi Fazıl Ahmed Paşa Koleksiyonu 529 numarada kayıtlı nüsha esas alınarak yurtiçi ve yurtdışındaki altı nüshadan da istifade ederek Fakültemiz öğretim görevlilerinden ORABİ ORABİ’nin Kelam alanında tez olarak hazırladığı tahkiki ve aynı zamanda tezin danışmanı olan hocamız Doç. Dr. MUHAMMET ALTAYTAŞ tarafından yapılan tercümesiyle Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından okuyucuların istifadesine sunulmuştur. (https://esatis.yek.gov.tr/…/me%E2%80%98alimu-us%C3%BBli%E2%…)
Fahreddin Râzî, İslam ilim ve düşünce tarihinde kelam, tefsir, felsefe, mantık, fıkıh usulü, tıp, tarih, dil gibi aklî ve naklî çeşitli alanlarda çok sayıda eser veren velûd bir müellif ve yetkin bir âlimdir. Onun en meşhur olduğu alan çok eser verdiği kelam ilmidir. Felsefe ve kelamın konularını birleştirip felsefî kelam dönemini başlatan Râzî, bu öncü konumuyla kendisinden sonra gelen âlimler üzerinde de büyük bir etkiye sahip olmuştur. Râzî’nin Me‘âlimu Usûli’d-Dîn isimli eseri, müellifin olgunluk döneminde kaleme aldığı muhtasar bir eserdir. On bölümden oluşan eser, bilgi ve varlıkla ilgili giriş bölümünü takiben ilahiyyât, nübüvvet, sem’iyyât ve imâmet gibi kelamın ana konularını öz ve açık bir şekilde ortaya koyar. Osmanlı İslâm düşüncesinin Fahreddin Râzî ekolü üzerinden gelişmesi de esere ayrı bir önem katmaktadır.
Ek Resimler
Bu içerik 26.12.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 918 kez okundu.