İSLAM TARİHİ HOCAMIZDAN İKİ YENİ KİTAP


Fakültemiz İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Habibe KAZANCIOĞLU’nun yeni 2 kitabı yayınlandı.

Her ikisi de Kayıhan Yayınevi tarafından yayınlanan eserlerin ilki “Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Malatya’daki Vakıf Eserleri”dir. Bu kitabında Kazancıoğlu, şehir ve vakıf tarihi hakkında önemli bilgilere yer vermiştir. Eserde, eski çağlardan beri Mezopotamya’yı Anadolu’ya bağlayan işlek tarihî yollar üzerinde bulunması, özellikle Kral Yolu’nun buradan geçiyor olması ve ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin hemen hepsinde ordugâh şehir olma özelliğini koruması nedeniyle Malatya’nın iktisadî, askerî ve kültürel bakımdan önemine dikkat çekilmiştir. Kitapta Selçuklular döneminde Daru’r-Rıf’a (üstünlük şehri) unvanını alan Malatya’nın, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde yer alan belgelerden hareketle Osmanlı Devleti zamanında gerek inşasının gerekse tamirinin gerçekleştirildiği vakıf müesseselerinin kuruluşu, tarihi seyir içerinde geçirdiği değişiklikler, işleyişi ve bu eserlerin bölgedeki fonksiyonlarına dair birçok bilgiye ulaşmak mümkündür.

Kazancıoğlu’nun yayınlanan ikinci eseri ise “Hurûfât Defterlerine Göre Filibe Kazasındaki Vakıf Müesseseleri (1719-1834)” dir. Günümüzde Bulgaristan sınırları içinde yer alan ve Plovdiv olarak anılan Filibe, İstanbul’dan başlayıp Belgrad’a uzanan en işlek tarihî yol üzerinde kurulmuş bir şehirdir. Stratejik öneminden dolayı tarihi boyunca birçok devletin hâkimiyetinde kalan ve sık sık düşman saldırına uğrayan Filibe, 1364 yılında Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra nihayet istikrara ve huzura kavuşmuştur. Eserin giriş kısmında Filibe’nin coğrafi konumu ve tarihi hakkında bilgiler verilmiştir. Bu çalışmada başta Filibe’nin merkezi ve nahiyelerindeki vakıf kurumlarının isimleri, bânisi, göreve başlama ve görevlerinin bitiş tarihleri, görevlilerin adı, lakabı veya unvanı, görevlinin atama gerekçeleri, görevlilerin çalışma şartları, çalışanlarının maaşları, tayin arzı yazma yetkisine sahip kadı, naip veya mütevelli gibi yöneticiler hakkında bilgiler yer almaktadır. 1719-1834 tarihleri arasındaki Hurûfât Defterlerinden hareketle hazırlanan bu çalışma Filibe’deki vakıf kurumlarının bir tür envanterini oluşturmasının yanı sıra Osmanlı Devleti’nin taşra teşkilatının işleyişi hakkında bilgi vermesi bakımından da önemlidir.

Resim

Resim
Bu içerik 18.11.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 937 kez okundu.